Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci objednávkou potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. 

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB 

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-mailu, faxu, telefonicky alebo osobne. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar uvedený v objednávke. 

Kúpna zmluva sa uzatvára potvrdením objednávky predávajúcim. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších, prípadoch si predávajúci k vzniku zmluvy vyhradzuje právo na záväzné potvrdenie objednávky telefonicky alebo e-mailom a úhradu zálohovej faktúry kupujúcim. 

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu výrobkov zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný výrobok alebo uvedie na trh novú verziu výrobku, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu výrobku. 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. 

Tovar je až do úplneho zaplatenia majetkom firmy CENTRUM SERVIS s.r.o.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY 

Predávajúci kupujúcemu potrvdí objendávku e-mailom, faxom, telefonicky alebo osobne. Predávajúci taktiež informuje kupujúceho o dodaní tovaru. V prípade nejasností je samozrejmé, že sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. 

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY 

Objednávku môže kupujúci zrušiť bez udania dôvodu najneskôr do 13:00 hod. v deň objednávky. Tento čas je rozhodujúci pre expedíciu tovaru k zákazníkovi. Pri objednaní tovaru po 13:00 hod. je zrušenie objednávky možné do 09:30 hod. nasledujúceho dňa. Neplatí  pre už vymiešané odtiene, vážené farby a tovar chystaný na mieru...!!!

Pre zákazníkov, ktorým je tovar zasielaný kuriérom je rozhodujúci čas na zrušenie objednávky najneskôr do 13:00 hod. v deň objednávky.

 5. BALNÉ A EXPEDIČNÉ 

Objednaný tovar predávajúci zasiela novému kupujúcemu kuriérom na dobierku alebo faktúru s úhradou vopred. Cena dopravy je závislá od hmotnosti a hodnoty objednaného tovaru. Iné formy dopravy sú s každým klientom dojednávané individuálne.

Prepravné spoločnosti:

                                                                                          dpd_logo       ups-logo    

POSIELAME TOVAR V RÁMCI CELEJ ZÓNY EURÓPSKEJ ÚNIE !

          
6. DODACIA LEHOTA 

Dodacia lehota je od 1 - 4 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že predávajúci nebude mať tovar na sklade, bude o tom kupujúceho obratom informovať. 

7. VÝMENA TOVARU 

V prípade potreby predávajúci nepoužitý a nepoškodený tovar vymení kupujúcemu za iný druh. Kupujúci v takomto prípade doručí osobne alebo zašle tovar doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu predávajúceho. Náklady spojené s výmenou tovaru nesie v plnej výške kupujúci. Výmena vážených množstiev a miešaných odtieňov nieje možná!

8. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA 

Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu.

Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí. 

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním

b) nesprávnym použitím výrobku 

c) nedodržaním technologických postupov uvedených v technickom liste

d) nesprávnym skladovaním

e) mechanickým poškodením

POSTUP PRI REKLAMÁCII:

Kupujúci:

a) informuje o reklamácii predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne

b) doručí osobne alebo zašle tovar na svoje náklady (nie na dobierku) na adresu predávajúceho

c) uvedie do zásielky dôvod reklamácie a svoju adresu

d) Vloží kópiu dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru u predávajúceho

Predávajúci reklamáciu kupujúceho vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, t.j. od prevzatia tovaru predávajúcim.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri nákupe tovaru, vrátane e-mailovej adresy, neposkytne tretej strane, ani inak marketingovo nepoužije.